Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Người đăng: Tú Quỳnh .Ngày đăng: 13/04/2020 09:34 .Lượt xem: 681 lượt.
Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1711/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
Để triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:


Ảnh minh họa


1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

a) Tra cứu thông tin ở Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hoặc địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để tải Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho công chức, viên chức theo quy định. Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

2. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo

a) Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với quy định hiện hành về văn thư, lưu trữ.

3. Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo công chức, viên chức tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

b) Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

4. Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Bố trí kinh phí cho công tác văn thư

a) Trên cơ sở dự toán kinh phí của ngành chức năng, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn thư theo quy định.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí cho công tác văn thư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để thực hiện các công việc: mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác văn thư; bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát văn bản, số hóa văn bản; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong công tác văn thư; các hoạt động khác phục vụ công tác văn thư.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tải Công văn 1711
Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2014
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)